About MedMA

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το MedMA υιοθετεί τον όρο «μεσογειακό» όχι ως επιστημολογική κατηγορία, αλλά ως μια υποεκπροσωπούμενη οπτική, ταυτόχρονα δε και ως εφαλτήριο για να σκεφτούμε τη μετανάστευση και το άσυλο με τρόπο καινοτόμο και αντισυμβατικό. Ο όρος «μεσογειακός» πρέπει να ιδωθεί πέραν του πλαισίου της ΕΕ, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Περισσότερα

Η αποστολή του MedMA θεμελιώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

 • χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών.
  To MedMA αποτελεί ένα συμπεριληπτικό χώρο διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου υπεύθυνοι για τη χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόροι και άλλοι φορείς καλούνται, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, τις επιτυχίες, ελλείψεις, προκλήσεις και κινδύνους αυτής.
 • Τη διευκόλυνση της χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής.
  To MedMa λειτουργεί ένα φιλικό προς το χρήστη αποθετήριο των δημόσια διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η δημιουργία στο άμεσο μέλλον αντίστοιχων αποθετηρίων και για τις λοιπές Μεσογειακές χώρες.
 • Η διατύπωση νέων συστάσεων πολιτικής.
  Το MedMA σχεδιάζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα αιχμής σε σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, εστιάζοντας στις προκλήσεις της περιοχής της Μεσογείου.

Η ομάδα του MedMA έχει εμπειρία σε ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου θητεύοντας στο παρελθόν στον ακαδημαϊκό χώρο, τη δημόσια διοίκηση, την χάραξη πολιτικής σε υψηλό επίπεδο και την εργασία πεδίου στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το νομικό καθεστώς και η σύνθεση του MedMA μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός δικτύου ανατροφοδότησης μεταξύ έρευνας και εργασίας στο πεδίο.

ΓΙΑΤΙ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ»

Το MedMA υιοθετεί τον όρο «μεσογειακό» όχι ως επιστημολογική κατηγορία, αλλά ως μια υποεκπροσωπούμενη οπτική, ταυτόχρονα δε και ως εφαλτήριο για να σκεφτούμε τη μετανάστευση και το άσυλο με τρόπο καινοτόμο και αντισυμβατικό. Ο όρος «μεσογειακός» πρέπει να ιδωθεί πέραν του πλαισίου της ΕΕ, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Περισσότερα

Η Μεσόγειος αποτελεί το επίκεντρο της χάραξης Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, αλλά και μια διαδρομή, ένα σύνορο, ένα χώρο ανθρωπιστικής κρίσης, μία περιοχή έντονης περιφερειακής συνεργασίας. Η Μεσόγειος αποτελεί ένα εργαστήρι για την εφαρμογή πολιτικών εξωτερίκευσης και αποτροπής, αλλά και την αφετηρία πρωτοβουλιών αλληλεγγύης. Κάθε προσπάθεια στάθμισης και εξισορρόπησης ευθύνης και αλληλεγγύης, κάθε εντατικοποίηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες εκκινεί από τη Μεσόγειο. Ωστόσο, τα Μεσογειακά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι οι ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους υποεκπροσωπούνται στις ατέρμονες συζητήσεις σχετικά με την αναμόρφωση των συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης λόγω της έντασης κέντρου-περιφέρειας.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, στο οποίο αφθονούν οι εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν δίκαιες και αειφόρες πολιτικές μετανάστευσης, οι οποίες να απηχούν τις γεωγραφικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των κρατών – και δη των μεσογειακών, να συμβάλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και να σέβονται τους μετανάστευσης και τους πρόσφυγες ως φορείς δικαιωμάτων.

Το MedMA στοχεύει να καλύψει ένα κενό ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουμε την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου εντός της περιοχής της Μεσογείου, προς όφελος της περιοχής της Μεσογείου. Υπηρετεί την Μεσογειακή οπτική γωνία, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη πολλαπλών και αντιτιθέμενων γεωπολιτικών θέσεων, συμφερόντων και ταυτοτήτων των Μεσογειακών κρατών. Εν συντομία, θεωρούμε ότι η Μεσόγειος έχει φωνή και αυτή πρέπει να ακουστεί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του MedMa είναι να αποτελέσει πηγή για αξιόπιστη, τεκμηριωμένη έρευνα και καινοτόμο πολιτική, καθώς και πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με το άσυλο και την υποδοχή, τη νόμιμη μετανάστευση, την ένταξη και την ιθαγένεια.

Το MedMA δραστηριοποιείται στη διατύπωση απτών συστάσεων πολιτικής, βασισμένων σε ίδια έρευνα.

Περισσότερα

Η φιλοδοξία μας είναι να εντοπίσουμε και να αναδείξουμε τόσο κοινές προκλήσεις, όσο και τις βέλτιστες πρακτικές στη Μεσόγειο και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα για τη διάχυση των πρακτικών αυτών στην περιοχή.

Για να εκπληρώσει την αποστολή του, το MedMA:

 • Παρέχει πρόσβαση σε ακριβή στατιστικά στοιχεία ως προς τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και ανάλυση σε βασικά ζητήματα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής
 • Διενεργεί έρευνα με σκοπό την κατανόηση των μεταναστευτικών ροών και την αντίστοιχη πολιτική μετανάστευσης και ένταξης
 •  Διερευνά την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών μετανάστευσης και ένταξης, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή
 • Προωθεί τη δημιουργία ενός χώρου διαλόγου, καθώς και μίας σειράς ευκαιριών μάθησης σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης και ένταξης
 • Παρέχει τεχνική βοήθεια στους φορείς χάραξης πολιτικής, εργαζόμενους στο πεδίο και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι επιχειρούν να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ένταξη
 • Αναπτύσσει καινοτόμες ιδέες πολιτικής για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων
 • Επιχειρεί να υπερβεί την πολιτική πόλωση και να συνδιαλλαγεί με φορείς απ΄όλο το φάσμα της πολιτικής, με σκοπό τον εντοπισμό συναινέσεων επί ζητημάτων μετανάστευσης και ασύλου.
ΟΜΑΔΑ
Μάρκος Καραβίας

Μάρκος Καραβίας

Director

Email: mkaravias [at] eplo.int
Q

Markos Karavias

Dr Markos Karavias is the Director of the Mediterranean Migration and Asylum Policy Hub. Dr Karavias practises law at the Athens Bar Association, having led counsel on human rights and asylum law cases before domestic and European courts.

Dr Karavias has served as the lead negotiator on the EU Migration and Asylum Pact on behalf of the Ministry of Migration and Asylum. Between 2018 and 2021, he served as the Director, then Governor, of the Asylum Service of the Hellenic Republic, and in this capacity, as a Member of the EUAA Management Board. Between 2014 and 2018, he held various academic positions at the Faculties of Law of the Universities of Amsterdam and Utrecht. Dr Karavias has further acted as a Member of the Asylum Appeals Committees of the Ministry of Citizen Protection (2011-2012). Markos Karavias studied law at the Universities of Athens and Oxford, where he completed his doctoral dissertation. He is the author of Corporate Obligations in International Law (Oxford University Press, 2013), as well as of numerous academic publications in international law.

Ελένη Τάκου

Ελένη Τάκου

Senior Policy and Research Officer

Email: etakou [at] eplo.int
Q

Eleni Takou

Eleni Takou is a Senior Policy and Research Officer at the MedMA. Eleni is an expert on migration and hate crime, anti-racist advocacy and strategic communication. She has been Co-founder and Deputy Director of HumanRights360; she has also worked in the Advocacy and Programs sector of several NGOs, including the Hellenic League for Human Rights and SolidarityNow. During 2015, she has served as Chief of Staff of the Minister for Migration Policy. Prior to this, she has been coordinating the Racist Violence Recording Network, a coalition of CSOs under the auspices of UNHCR Office in Greece and the Greek National Commission for Human Rights; she has also been a consultant on issues of statelessness for UNHCR in Greece. She is co-writer of the book Immigration in Greece. Eleven myths and more facts, published by the Rosa Luxemburg Foundation, and co-editor of XthemOut: The Black Map of Racist Violence (Topos editions).

Σεμπένε Ισέτε

Σεμπένε Ισέτε

Senior Policy Officer

Email: seshete [at] eplo.int
Q

Sebene Eshete

Sebene Eshete is a Senior Policy Officer in MedMA. She is active in Greece where she has done policy and advocacy work with various NGOs on migrant regularization, integration and citizenship. She is a Senior Landecker Democracy Fellow (2021-2022). Sebene holds an MA in Public Policy from Central European University, an MSc in Environment and Development from the National Technical University of Athens and a bachelor’s degree in international and European studies from the University of Piraeus. Finally, she has launched ourstories.gr, an oral history archive on migration history in Greece.